I stopień

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Inżynieria Biomedyczna – I stopień

 1. Pojęcie obiektu projektowania
 2. Rodzaje wymagań projektowych
 3. Rodzaje zapisu konstrukcji.
 4. Zasady doboru liczby i układu rzutów generowanych z modelu cyfrowego.
 5. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji płaskiej CAD.
 6. Pojęcie modelowania geometrycznego.
 7. Do czego służą regulatory PID i jakie skutki powoduje użycie poszczególnych członów regulatora?
 8. Co to jest charakterystyka dynamiczna obiektu?
 9. Omówić efekt piezoelektryczny.
 10. Jaką prędkość średnią rozchodzenia się fali przyjmuje się do obliczeń wykonywanych przez aparaturę ultrasonograficzną stosowaną w medycynie? 
 11. Od czego zależy wartość prędkości propagacji?
 12. Wymienić podstawowe zasady jakie należy stosować podczas nastawiania aparatury ultrasonograficznej.
 13. Podać definicję etyki oraz scharakteryzować jej podział.
 14. .Jaką myśl wyraża "złota reguła" ? Proszę ją rozwinąć.
 15. Scharakteryzować i omówić etykę Imanuela Kanta.
 16. Czym zajmuje się etyka deskryptywna ?
 17. Wymienić i omówić podstawowe kategorie etyczne (10 kategorii).
 18. Co to jest etyka zawodowa ? Omówić przykładowe zasady i kodeksy etyczne przynajmniej dwóch grup zawodowych.
 19. Typowe zagrożenia korupcyjne w jednostkach świadczących usługi medyczne.
 20. Śmierć na życzenie (eutanazja). Problemy etyczno - prawne.
 21. Prawa podstawowe i ich ochrona we współczesnym świecie - przykłady regulacji prawnych.
 22. Wykazać różnicę między układem sterowania a układem regulacji automatycznej.
 23. Wyjaśnić definicje transformacji  oraz transmitancji operatorowej.
 24. Charakterystyki częstotliwościowe - transmitancja Fouriera.
 25. Stabilność układów regulacji automatycznej oraz kryteria jej oceny.
 26. Prawo Ohma i jego analogie w różnych dziedzinach nauki.
 27. Przewodowe i bezprzewodowe nośniki informacji.
 28. System binarny a algebra Boole'a.
 29. Sygnał analogowy a sygnał cyfrowy.
 30. Zapis funkcji logicznych
 31. Minimalizacja funkcji logicznych - podstawowe prawa logiki matematycznej
 32. Rodzaje błędów pomiarowych
 33. Zasada działania i przeznaczenie czujników pojemnościowych. Przykładowe konstrukcje.
 34. Zasada działania i przeznaczenie czujników rezystancyjnych. Przykładowe konstrukcje.
 35. Zasada działania i przeznaczenie czujników indukcyjnych. Przykładowe konstrukcje.
 36. Omówić i porównać modele powstawania barw RGB i CMYK.
 37. Wymienić podstawowe paradygmaty programowania.
 38. Rodzaje zmiennych stosowanych w językach programowania.
 39. Przepływ laminarny i burzliwy. Znaczenie liczby Reynoldsa.
 40. Ogólna budowa nerki. Zasada działania sztucznej nerki.
 41. Potencjał spoczynkowy i czynnościowy neuronu. Znaczenie wzoru Nersta.
 42. Budowa gałki ocznej. Bioniczne oko.
 43. Cykl pracy serca. Kardiostymulatory i kardiowertery-defibrylatory.
 44. Zasady postępowania przy podstawowych czynnościach resuscytacyjnych.
 45. Zasady udzielania pierwszej pomocy osobie porażonej prądem,
 46. Rola naczelnego inżyniera szpitala w kontraktowaniu usług z NFZ.
 47. Rola naczelnego inżyniera szpitala w procedurze przetargowej na sprzęt do kardiologii inwazyjnej.
 48. Stany zagrożenia życia - rozpoznanie, zasady postępowania.
 49. Pojęcie struktury materiału i wiązania międzyatomowe
 50. Struktura metali i stopów
 51. Struktura i właściwości szkła
 52. Struktura i właściwości materiałów ceramicznych
 53. Materiały kompozytowe
 54. Materiały nadprzewodzące
 55. Materiały o strukturze nanokrystalicznej
 56. Struktura i właściwości grafitu
 57. Szkła metaliczne
 58. Materiały z pamięcią kształtu
 59. Rodzaje faz i składników strukturalnych w stopach
 60. Wykresy równowagi stopów podwójnych
 61. Stopy żelaza z węglem (Fe-Fe3C i FeC)
 62. Stale stopowe
 63. Struktura i właściwości stali odpornych na korozję
 64. Struktura i właściwości biomateriałów
 65. Struktura i właściwości implantów
 66. Zarys obróbki cieplnej stopów żelaza
 67. Struktura i właściwości polimerów na implanty
 68. Wpływ defektów strukturalnych na właściwości materiałów
 69. Zarys teorii dyslokacji
 70. Badania twardości materiałów
 71. Mikroskop elektronowy
 72. Badania wytrzymałości na rozciąganie, pełzanie i zmęczenie mechaniczne materiałów
 73. Powstawanie promieniowania alfa, beta i gamma.
 74. Powstawanie promieniowania X i rodzaje widm tego promieniowania.
 75. Oddziaływanie promieniowania beta z materią.
 76. Zjawisko fotoelektryczne.
 77. Zjawisko Comptona.
 78. Zjawisko kreacji i anihilacji par elektron-pozyton.
 79. Zasada działania komory jonizacyjnej i licznika Geigera-Müllera.
 80. Zasada działania licznika scyntylacyjnego.
 81. Prawo rozpadu promieniotwórczego.
 82. Prawo osłabienia promieniowania.
 83. Podstawowe dawki promieniowania i ich jednostki.
 84. Materiały na osłony przed promieniowaniem.
 85. Zasady ochrony radiologicznej.
 86. Zdolność rozdzielcza metody TK i PET.
 87. Zjawisko nadprzewodnictwa i jego wykorzystanie w MRI.
 88. Spin elektronu i spin jądra atomowego.
 89. Ruch precesyjny jądra atomowego, częstość Larmora.
 90. Warunki rezonansu jądrowego.
 91. Czas relaksacji podłużnej i poprzecznej.
 92. Metoda fali ciągłej i metoda impulsowa Hahna. 
 93. Zdefiniuj i rozwiń pojęcia: „System produkcyjny” oraz „Proces produkcyjny”.
 94. Wymień i opisz zasady racjonalnej organizacji procesu produkcyjnego
 95. Zdefiniuj pojęcie cyklu produkcyjnego, wymień i opisz podstawowe układy faz technologicznych
 96. Tarcie ślizgowe. Model tarcia Coulomba.
 97. Tarcie toczne, współczynnik oporu toczenia.
 98. Prędkość i przyspieszenie punktu
 99. Co to jest kratownica płaska
 100. Na czym polega ruch płaski bryły sztywnej
 101. Zasady dynamiki Newtona
 102. Na czym polega zasada bezwładności, przykład siły bezwładności d'Alamberta
 103. Omówić mechanikę stawu kolanowego, rodzaje ruchów
 104. Kręgosłup jako belka o stałej wytrzymałości - wyjaśnić mechanizmy obciążenia
 105. Co to jest rząd pary kinematycznej (bio-kinematycznej)
 106. Model elastosprężysty Kevina-Voighta i Maxwella.
 107. Wytrzymałość tkanki kostnej
 108. Metody badań wytrzymałościowych stosowane w biomechanice