Kompetencje Rady Dyscypliny

Kompetencje Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna zgodnie ze Statutem Politechniki Lubelskiej:

Do podstawowych zadań rady dyscypliny należy:

1)nadawanie stopni naukowych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, w tym wykonywanie wszystkich czynności w prowadzonych przewodach doktorskich i w przedmiocie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego;

2) koordynowanie tematyki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;

3) przyjmowanie po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, projektów programów studiów;

4) prowadzenie polityki rozwoju kadry pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzących działalność naukową w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;

5) prowadzenie działań mających na celu uzyskanie jak najwyższej kategorii naukowej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;

6) opiniowanie kandydatów przy zatrudnieniu na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych nauczycieli akademickich.