Najczęściej zadawane pytania

 

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania, które są najczęściej zadawane przez osoby biorące udział w rekrutacji na studia na naszym wydziale.

 

REJESTRACJA

Czy jest możliwość rejestracji przez Internet?

Rejestracja przeprowadzana jest TYLKO przez Internet. Dopiero potem, po zakwalifikowaniu, kandydat dostaje informację (również tylko przez Internet – na swoim koncie) aby dostarczyć fizycznie odpowiednie dokumenty do odpowiedniej komisji rekrutacyjnej. Nie przyjmujemy dokumentów od kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

Czy istnieje możliwość skorzystania z komputera aby dokonać rejestracji na studia na miejscu – w Politechnice?

Tak. W Komisji Rekrutacyjnej dostępne są dla kandydatów komputery, gdzie można zarejestrować się i wydrukować potrzebne w rekrutacji dokumenty i blankiety opłat.

Który numer świadectwa maturalnego wstawić w systemie?

W przypadku tzw. „nowej matury” – numer ze Świadectwa Maturalnego (nie ze Świadectwa Ukończenia Szkoły Średniej!). Np. dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (obsługującej nasze województwo) będą to numery w postaci: M/30XXXXXX/XX. Podobnie data wydania świadectwa dojrzałości – dotyczy świadectwa maturalnego (nie ukończenia szkoły!).

Maturzyści którzy zdawali „starą maturę” wpisują numer świadectwa maturalnego wpisany przez szkołę (nie numer druku świadectwa).

 

OPŁATY

Na jakie konto mam wnosić opłaty?

Każdy kandydat rejestrując się na studia otrzymuje przy każdej rejestracji indywidualny (dla kierunku) numer konta. Jego numer znajduje się w menu PŁATNOŚCI. UWAGA: rejestrując się na dwa kierunki – będą to dwa różne numery, itd.! Wszelkie opłaty należy wnosić na odpowiednie konta.

Chciałbym dokonać opłaty rekrutacyjnej poprzez przelew internetowy, proszę również o wskazówkę co trzeba w takim przypadku umieścić w rubryce "tytuł przelewu"?

Należy po zalogowaniu na swoje konto w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, w menu PŁATNOŚCI kliknąć w ikonkę druku przelewu dla odpowiedniego kierunku. Otworzy się wypełniony blankiet (PDF). Proszę zrobić przelew zgodnie z danymi na tym wypełnionym blankiecie (numer konta, tytuł przelewu) i wydrukować potwierdzenie wykonania przelewu.

Czy opłaty można wnieść na miejscu – w Komisji Rekrutacyjnej?

NIE. Ok. 300m od uczelni znajduje się Poczta Polska, dodatkowo, w budynku stołówki w Kampusie znajduje się Punkt Obsługi Bankowej PeKao SA. Ewentualnie można skorzystać z komputera celem zrobienia przelewu internetowego (przy czym raczej nie będzie możliwości wydrukowania od razu potwierdzenia wykonania przelewu).

Czy istnieje możliwość starania się o rozłożenie opłaty za czesne na studiach niestacjonarnych na raty?

Tak. Proszę na swoje indywidualne konto wpłacić 1/3 kwoty opłaty za czesne i składając dokumenty dołączyć do nich potwierdzenie wniesienia opłaty wraz z podaniem do Dziekana WM z prośbą o rozłożenie opłaty na raty.

 

DOKUMENTY

Co zrobić w przypadku zgubienia dowodu osobistego, bo z tego co wiem trzeba do państwa na uczelnie złożyć kopie dowodu?

Proszę wykonać kopię paszportu lub prawa jazdy (dokument ze zdjęciem) i składając dokumenty do komisji wyjaśnić na miejscu zaistniałą sytuacje.

Jakie dokumenty należy po zakwalifikowaniu złożyć w Komisji Rekrutacyjnej?

Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia składają w wyznaczonych terminach następujące dokumenty:

  • ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
  • świadectwo dojrzałości w formie kserokopii z oryginałem do wglądu,
  • kserokopię dowodu osobistego – powiększone obie strony z oryginałem do wglądu,
  • pokwitowanie opłaty za elektroniczną legitymację studencką - wniesionej na indywidualne konto otrzymane podczas ERK,
  • zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami,
  • 2 fotografie (w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px),  którą kandydat przekazuje poprzez system ERK) wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dla kandydatów na II stopień studiów wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie uczelnianej PL.

Czy dokumenty może złożyć w moim imieniu inna osoba?

Tak, dokumenty może złożyć osoba upoważniona przez kandydata na studia. Wzór upoważnienia znajduje się na stronie: http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/elektroniczna-rejestracja-kandydatow.

Należy pamiętać pamiętać o potwierdzeniu podpisu kandydata na studia przez upoważnione do tego osoby oraz posiadaniu oryginału dowodu osobistego kandydata lub poświadczonej kserokopii dowodu.

Czy dokumenty można przesłać pocztą lub kurierem?

Nie, Komisja Rekrutacyjna nie przyjmie dokumentów kandydata – zostaną niezwłocznie odesłane do nadawcy.

 

 BADANIA LEKARSKIE

Skąd wziąć skierowanie na badania lekarskie?

Skierowanie drukuje się razem z formularzem – ankietą osobową z systemu ERK.

Gdzie można wykonywać badania lekarskie?

Badania należy wykonać u Lekarza Medycyny Pracy. Nie musi być to w Lublinie. Do tej pory nasi kandydaci wykonywali badania za darmo w Lublinie przy ulicach:

Nałęczowska 27 (ok. 40 min. piechotą, 5 min. samochodem)

Nowy Świat 38 (ok. 40 min. piechotą, 10 min. samochodem)

Można oczywiście zrobić badania u każdego innego lekarza medycyny pracy, lecz nie możemy zagwarantować że będą one również bezpłatne (pytać indywidualnie u lekarza).

 

POZOSTAŁE

Gdzie można dowiedzieć się czegoś o rezerwacji miejsc w akademikach oraz o stypendiach socjalnych?

Dział Spraw Studenckich. Tam, po przyjęciu na studia można starać się o miejsce w akademiku. Należy mieć ze sobą pisemną decyzję o przyjęciu na studia.

Kiedy otrzymamy legitymacje i indeksy?

Zazwyczaj indeksy i legitymacje są wydawane przez dziekanat na początku października (studenci stacjonarni) lub na pierwszym/drugim zjeździe (studenci niestacjonarni).

Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

W zależności od tego jak w kalendarzu wypada pierwszy października. Semestr zaczyna się Uroczystą Inauguracją Roku. Zajęcia mogą rozpocząć się już 01.10 ew. być przesunięte z uwagi na Inaugurację lub wypadający weekend. Terminy zjazdów dla studentów zaocznych ogłaszane są przez dziekanat w Polowie lub pod koniec września. UWAGA – zajęcia na studiach zaocznych mogą rozpocząć się przed pierwszym października.

 Kiedy będzie można poznać plan zajęć, gdzie można te informacje znaleźć?

Plany zajęć wywieszane są w gablotach przed dziekanatem, a także na stronie Wydziału Mechanicznego w zakładce: Studenci ⇒ Plany zajęć