Harmonogram rekrutacji - semestr zimowy 2018/2019

 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

 

Politechnika Lubelska prowadzi wyłącznie elektroniczną rekrutacją kandydatów na studia. W związku z tym kandydaci na pierwszy rok studiów mają obowiązek zarejestrowania się drogą elektroniczną na wybrany wydział i kierunek studiów. W tym celu należy wybrać stronę:

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/elektroniczna-rejestracja-kandydatow

Po wypełnieniu kwestionariusza należy zapamiętać przydzielony numer UID oraz wprowadzić swoje hasło. Po wprowadzeniu do kwestionariusza ocen ze świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły oraz numeru świadectwa dojrzałości należy go wydrukować i dołączyć go do składanych dokumentów.

 

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI

1.    Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem Internetu:

            od 21.05.2018 do 5.07.2018 - studia stacjonarne

            od 21.05.2018 do 17.07.2018 16.09.2018 - studia niestacjonarne

 

2.    Wniesienie opłaty rekrutacyjnej:

            od 21.05.2018 do 5.07.2018 - studia stacjonarne

            od 21.05.2018 do 17.07.2018 16.09.2018 - studia niestacjonarne

 

3.    Wprowadzenie do ankiety osobowej (kwestionariusza) wyników ze świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły oraz numer świadectwa dojrzałości:  

            od 21.05.2018 do 5.07.2018 - studia stacjonarne

            od 21.05.2018 do 17.07.2018 16.09.2018 - studia niestacjonarne

 

4.    Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów na I rok studiów na Wydział Mechaniczny. Kandydat będzie mógł sprawdzić swój status w systemie ERK pod warunkiem, że będzie pamiętał swój numer UID oraz hasło. Zawiadomienia pisemne nie będą wysyłane.

9.07.2018 (godz. 14.00) - studia stacjonarne

20.07.2018 17.09.2018 (godz. 14.00) - studia niestacjonarne

Uwaga: 

Zmiana terminu kwalifikacji kandydatów na studia niestacjonarne

 

5.    Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Kandydaci, którzy otrzymają status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku powinni złożyć wymagany komplet dokumentów. W chwili składania dokumentów kandydat otrzyma, za potwierdzeniem odbioru, decyzję o przyjęciu na I rok studiów. W tych terminach będą przyjmowane również odwołania związane z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydata. Podstawą odwołania nie może być niewystarczająca liczba punktów do przyjęcia na dany kierunek.

            od 10.07.2018 do 12.07.2018 - studia stacjonarne

            od 23.07.2018 do 24.07.2018 - studia niestacjonarne

           od 19.09.2018 do 20.09.2018 (godz. 12-16, pokój M101) - studia niestacjonarne

Uwaga:

Zmiana terminów przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia niestacjonarne

 

DOKUMENTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ W POKOJU M101 (I piętro) 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji w tym limitów przyjęć, zostały zamieszczone na stronie internetowej http:/www.pollub.pl/. Do 24 czerwca 2018 dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji na WM można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem rekrutacja.wm@pollub.pl. Od 25 czerwca 2018 dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pok. M101 (I piętro), tel. 81 5384195 (w godzinach dyżurów komisji).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia składają w wyznaczonych terminach następujące dokumenty:

 1. ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
 2. świadectwo dojrzałości w formie kserokopii z oryginałem do wglądu,
 3. kserokopię dowodu osobistego – powiększone obie strony z oryginałem do wglądu,
 4. pokwitowanie opłaty za elektroniczną legitymację studencką w kwocie 17 zł - wniesionej na indywidualne konto otrzymane podczas ERK,
 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami,          
 6. 3 fotografie (w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px),  którą kandydat przekazuje poprzez system ERK) wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata (szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/elektroniczna-rejestracja-kandydatow)

 

Dla kandydatów na drugi stopień studiów szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie uczelnianej PL (http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/wymagane-dokumenty)

 

Uwaga:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje wyłącznie komplet dokumentów skladany przez kandydata lub osobę występującą w imieniu kandydata. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie przyjmuje dokumentów przesyłanych pocztą, kurierem, itp. Dokumenty zostaną niezwłocznie odesłane do nadawcy.

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 
 
Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunki prowadzone administracyjnie przez Wydział Mechaniczny:
 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku zgodnym lub pokrewnym z profilem kształcenia, o który ubiega się kandydat.
 2. Za kierunek pokrewny uznaje się taki kierunek, którego efekty kształcenia są zgodne, w co najmniej 60% z kierunkiem wskazanym.
 3. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków zgodnych, do wysokości limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów.
 4. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków pokrewnych, do wysokości wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez Komisję Kwalifikacyjną i obejmuje sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia.
 6. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan Wydziału ustalając jednocześnie jej skład po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Mechanicznego.
 7. W przypadku wypełnienia limitów przyjęć pierwszeństwo mają kandydaci z kierunków zgodnych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.
 8. Ranking zakwalifikowanych kandydatów ustalany jest na podstawie ostatecznego wyniku studiów.
 9. W szczególnych przypadkach nieobjętych ww. punktami decyzję podejmuje Dziekan Wydziału Mechanicznego.

 

Uwaga:

Osoby, które ukończyły pokrewne kierunki studiów pierwszego stopnia proszone są o przesłanie drogą elektroniczną do komisji (rekrutacja.wm@pollub.pl) kopii suplementu lub karty przebiegu studiów do dnia 17.09.2018. (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli kierunki studiów prowadzone na Wydziale Mechanicznym)

Zajęcia realizowane w ramach różnic programowych są płatne. Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 17.01.2018 opłata ta wynosi 110 zł za jeden punkt ECTS.

 

BADANIA LEKARSKIE

 

Podczas rejestracji kandydat pobiera druk na badania lekarskie (druga strona ankiety osobowej). Orzeczenie lekarskie powinno być wystawione przez lekarza medycyny pracy. Badania lekarskie dla kandydatów na studia są wykonywane bezpłatnie w następujących ośrodkach na terenie Lublina :

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,  Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, tel. 81 533 00 34
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, tel. 81 534 07 41
 • lub filiach w Zamościu, Białej Podlaskiej, Chełmie.

Badania można również wykonać odpłatnie u dowolnego lekarza medycyny pracy.

Badania lekarskie można wykonać z wyprzedzeniem, przed zakwalifikowaniem do przyjęcia.

Osoba skierowana na badania powinna posiadać:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wydane przez Politechnikę Lubelską,
 • ewentualnie, jeśli kandydat posiada aktualne wyniki badań lekarskich lub leczenia, świadectwo zdrowia ze szkoły.