Harmonogram rekrutacji 2021/2022 - semestr letni

 

Politechnika Lubelska prowadzi wyłącznie elektroniczną rekrutacją kandydatów na studia. W związku z tym kandydaci na pierwszy rok studiów mają obowiązek zarejestrowania się drogą elektroniczną na wybrany wydział i kierunek studiów. W tym celu należy wybrać stronę:

https://ehms.pollub.pl/e-rekrutacja/standard/

Po wypełnieniu kwestionariusza należy zapamiętać przydzielony numer UID oraz wprowadzić swoje hasło. Po wprowadzeniu do kwestionariusza informacji o kierunku ukończonych studiów I-ego stopnia oraz oceny z dyplomu należy go wydrukować i dołączyć do składanych dokumentów.

 

Badania lekarskie - KOMUNIKAT

W dniu 14 maja 2021 r. rektor Politechniki Lubelskiej podpisał zarządzenie Nr. R-51/2021 w sprawie badań lekarskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów w semestrze zimowym na Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/22.

Zgodnie z treścią Zarządzenia kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na kierunkach objętych rekrutacją na Wydziale Mechanicznym (tj. Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn, Robotyzacja Procesów Wytwórczych, Transport) nie mają obowiązku wykonania badań lekarskich.

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI

 

1.    Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem Internetu.

           1 tura:  06.12.2021 - 31.01.2022   studia stacjonarne

            2 tura:  01.02.2022 - 13.02.2022   studia stacjonarne   (wyłącznie dla kierunków,                             dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

            3 tura:  14.02.2022 - 20.02.2022   studia stacjonarne   (wyłącznie dla kierunków,                             dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

 

2.    Wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

                 1 tura:  06.12.2021 - 31.01.2022   studia stacjonarne

             2 tura:  01.02.2022 - 13.02.2022   studia stacjonarne   (wyłącznie dla kierunków,                             dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

             3 tura:  14.02.2022 - 20.02.2022   studia stacjonarne   (wyłącznie dla kierunków,                              dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

       

Uwaga: Kandydaci, którzy zarejestrowali się na  studia w dniach 29-31.01.2022 proszeni są o przesłanie na adres rekrutacja.wm@pollub.pl potwierdzeń wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

            

3.   Wprowadzenie do systemu wyników z dyplomu ukończenia studiów, będących  podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.  

                 1 tura:  06.12.2021 - 31.01.2022   studia stacjonarne

             2 tura:  01.02.2022 - 13.02.2022   studia stacjonarne   (wyłącznie dla kierunków,                              dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

             3 tura:  14.02.2022 - 20.02.2022   studia stacjonarne   (wyłącznie dla kierunków,                              dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

       

4.  Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów na I rok studiów. Kandydat będzie mógł sprawdzić swój status w systemie ERK. Zawiadomienia pisemne nie będą wysyłane.

                  1 tura:  do  03.02.2022   studia stacjonarne

              2 tura:  do  16.02.2022  studia stacjonarne   (wyłącznie dla kierunków,                                                dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

              3 tura:  do  23.02.2022  studia stacjonarne   (wyłącznie dla kierunków,                                                dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

 

5.   Dostarczenie wymaganych dokumentów (rejestracja kadydatów na studia). Kandydaci, którzy otrzymają status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku powinni złożyć wymagany komplet dokumentów w formie wskazanej przez WKR.  

                 1 tura:  do  11.02.2022   studia stacjonarne

              2 tura:  do  18.02.2022  studia stacjonarne   (wyłącznie dla kierunków,                                                  dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

              3 tura: do  25.02.2022  studia stacjonarne   (wyłącznie dla kierunków,                                                   dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dokumenty w formie papierowej nale ży dostarczyć pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

WKR Wydziału Mechanicznego PL,

ul. Nadbystrzycka 36,

20-618 Lublin

z dopiskiem REKRUTACJA,

 

Lista wymaganych dokumentów

  1. ankietę osobową (podpisaną) oraz oświadczenie RODO (podpisane), wydrukowane z systemu ERK (DANE KANDYDATA ->DRUKUJ FORMULARZ),
  2. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dołączony do weryfikacji), poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie oraz kopię suplementu, a w przypadku jego braku - zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
  3. jedną, aktualną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  4. zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1651), stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów jako warunek niezbędny do przyjęcia; - zgodnie z tegorocznym zarządzeniem rektora Poltechniki Lubelskiej (zarządzenie Nr. R-51/2021) - kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Wydział Mechaniczny nie mają obowiązku wykonywania badań lekarskich. 
  5. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata (jeśli dotyczy); Upoważnienie może być potwierdzone notarialnie lub przez członka uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej.